1.1 Parter
Denne aftale er indgået mellem de danske operatører og teleudbydere, som har underskrevet aftalen (jf. pkt. 16)i det følgende samlet benævnt “parterne” og enkeltvis benævnt ”part”.

1.1.1 Nye parters indtræden i aftalen
Nye parter kan, uanset om de er medlemmer af Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI), indtræde i denne aftale ved at sende anmodning herom til Direktøren for TI. TI skal efter modtagelse af en anmodning uden ugrundet ophold sende aftalen til underskrift og skal efter modtagelse af aftalen i underskrevet stand fremsende meddelelse herom til parterne.

1.2 Præambel
Formålet med aftalen er at opstille rammer for udbud af 90-nummer-tjenester, med det sigte at understøtte markedsvækst, innovation og forbrugerbeskyttelse.

Formålet med aftalen er tillige at sikre et gennemsigtigt marked for disse tjenester og varer med en ensartet og korrekt kommunikation over for forbrugerne.

1.3 Afgrænsning
Aftalen finder anvendelse på 8-cifrede abonnentnumre, hvor operatøren som en integreret del af takseringen for opkaldet tillige varetager registrering af forbruget af en bagvedliggende informations- eller indholdstjeneste samt fakturering og opkrævning for denne hos slutbrugeren.

  • Udbuddet af 90-nummer-tjenester kan alene ske i de nummerserier, der er afsat hertil af Erhvervsstyrelsen.
  • Aftalen, herunder beløbsgrænser fastsat i denne aftale, finder ikke anvendelse på almindelig trafiktaksering, betaling for telefonabonnement og salg af telefoniydelser m.v. fra slutbrugerens egen teleudbyder.
  • Aftalen finder ikke anvendelse på mobile indholds- og betalingstjenester, som er reguleret i en særskilt rammeaftale herom.