Parterne i denne aftale samt teleudbydere er forpligtet til at modtage og behandle henvendelser fra egne slutbrugere af en 90-nummertjeneste.

Slutbrugere skal ved enhver henvendelse have god og relevant kundebetjening og må ikke henvises fra én part til en anden uden særlig grund.

En part i denne aftale eller en teleudbyder kan anmode den relevante 90-nummerudbyder eller den operatør, der har aftaleforholdet til 90-nummerudbyderen om en udtalelse til brug for behandling af en slutbrugerhenvendelse. En sådan udtalelse skal gives inden rimelig tid efter anmodning herom er fremsat.

Operatøren, der har aftaleforholdet til 90-nummer-udbyderen, skal forpligte denne til at stille de oplysninger, data og ressourcer til rådighed for teleudbyderen, som er nødvendigt for besvarelse af en slutbrugerhenvendelse.

Opkrævning hos slutbrugeren af et omtvistet beløb skal sættes i bero, i perioden fra klagen fra slutbrugeren er modtaget hos teleudbyderen, og indtil 3 uger efter teleudbyderen skriftligt har meddelt slutbrugeren sin afgørelse. Dette gælder uanset om klagen kan henføres til forhold hos operatøren, teleudbyderen eller 90-nummer-udbyderen.

Parterne i denne aftale eller en teleudbyder skal ved afgørelser over for slutbrugere give klagevejledning til Teleankenævnet, for så vidt angår klager over registrering og debitering af 90-nummer-tjenester (regningsklager). Teleankenævnet træffer her afgørelse over for den part i denne aftale eller den teleudbyder, som har kundeforholdet til slutbrugeren.

Forbrugerombudsmanden er tilsynsmyndighed vedrørende forhold, der er relateret til overholdelsen af forbrugerbeskyttelsen i forhold til denne aftale, operatørerne, 90-nummer-udbyderne, samt generelt i forhold til forbrugerbeskyttelsesområdet.