Ved indsamlinger forstås indsamlinger til religiøse samfund eller menigheder, fonde, foreninger, stiftelser og institutioner m.v., som er godkendt af myndighederne.

Ved operatør forstås en udbyder, der har 8-cifrede abonnentnumre til brug for 90-nummer-tjenester, og som varetager registrering af forbruget af denne tjeneste med henblik på at fakturere operatørens slutbrugere og andre teleudbydere.

Ved pligttekst forstås information, som en 90-nummerudbyder er forpligtet til at oplyse i forbindelse med sin markedsføring af en 90-nummertjeneste som følge af lovgivning, bindende retningslinjer fra offentlige myndigheder eller brancheaftaler.

Ved 90-nummertjenester forstås anvendelsen af 8-cifrede abonnentnumre, som ligger i de nummerserier, Erhvervsstyrelsen har afsat til brug for tjenester, hvor operatøren som en integreret del af takseringen for opkaldet tillige varetager registrering af forbruget af en bagvedliggende informations- og indholdstjeneste samt fakturering og opkrævning for denne hos slutbrugeren. Ved denne aftales indgåelse har Erhvervsstyrelsen afsat nummerserierne 901defgh til 905defgh til dette brug. Der henvises endvidere til definitionen af informations- og indholdstjenester med integreret taksering i den til enhver tid gældende lov om elektroniske kommunikationsnet- og tjenester.

Ved 90-nummer-udbyder forstås den indholdsudbyder, som operatøren har videretildelt et nummer til brug for en 90-nummertjeneste til.

Ved slutbruger forstås bruger af en 90-nummertjeneste.

Ved teleudbyder forstås den udbyder af telekommunikation, som slutbrugeren har sin aftale om levering af telefoni hos.

Ved TI forstås brancheforeningen Telekommunikationsindustrien i Danmark, www.teleindu.dk.

Ved tjenestetype forstås en overordnet kategorisering af en tjeneste. Eksempelvis kan nævnes: Afstemninger, konkurrencer og indsamlinger.

Ved almindelig trafikafgift forstås den sædvanlige minut- og opkaldstaksering for kald til en teleudbyders almindelige 8-cifrede abonnentnumre, som slutbrugeren betaler i henhold til prislisten hos sit teleselskab.

Ved særlig trafikafgift/serviceafgift forstås den del af en slutbrugers betaling for brug af en 90-nummertjeneste, som Operatøren kan opkræve til administration, håndtering, tilrådighedsstillelse af dennes net og tjenester m.v. til 90-nummer-tjenester.

Ved voksenindhold forstås indhold af erotisk, seksuelt og pornografisk karakter, der er uegnet for børn under 16 år.

Ved rammeaftalen forstås denne aftale med tilhørende bilag.