Operatørerne forpligter sig til:

1) at have en aftale med en selvstændig enhed, som er uafhængig af operatørernes økonomiske interesser og daglige drift (uvildig enhed) om at foretage en stikprøvevis løbende kontrol om de 90-nummertjenester, der udbydes over operatørernes net, overholder gældende lovgivning samt Rammeaftalen. Operatørerne dækker de dertil knyttede omkostninger.

2) at sikre, at 90-nummerudbydere, som operatørerne indgår aftale med om brugsretten til et nummer afsat til en 90-nummer-tjeneste i forbindelse med markedsføring og udbud af 90-nummertjenesten, overholder denne aftale og lovgivningen i øvrigt.

3) at sikre, at 90-nummerudbydere, som operatørerne indgår aftale med om brugsretten til et nummer afsat til en 90-nummertjeneste i forbindelse med enhver videreoverdragelse af brugsretten, stiller krav om i aftalegrundlaget, at den pågældende aftalepart skal overholde denne aftale og lovgivningen i øvrigt.

4) at afprøve af egen drift på grund af en særlig mistanke eller efter henvendelse fra slutbrugere eller andre om en 90-nummertjeneste overholder denne aftale og lovgivningen i øvrigt.

 

4.1         Formål med tilsynet

Formålet med etablering af en uvildig enhed er at undersøge, hvorvidt tjenesteudbyderne overholder lovgivning på området og denne aftale. Dette undersøges ved minimum ét årligt prøveopkald af samtlige aktive 90-numre på det danske marked. Udover dette skal den uvildige enhed foretage afprøvning af markedsføringen af minimum 10 udbudte 90-nummertjenester pr. kvartal. Afprøvningen af markedsføringen skal dække udbuddet af 90-nummer-tjenester markedsført i forskellige medietyper. Operatørerne har særligt fokus på tjenester med stor synlighed.

Herudover skal tjenester, hvor der er særlig mistanke om tjenestens reelle indhold, undersøges straks.

En andel af prøveopkaldene skal gennemføres udenfor almindelig kontortid, herunder stikprøver af konkurrencer og lign. i forbindelse med tv-udsendelser.

Den uvildige enhed skal foretage gentest af prøveopkald eller afprøvning af markedsføring af 90-nummertjenester på baggrund af fundne overtrædelser af denne aftale og lovgivning på området. Gentest skal som hovedregel finde sted ca. en uge efter, at overtrædelsen er blevet meddelt operatørerne.

 

4.2         Dokumentation og rapportering

Den uvildige enhed skal sikre ensartede prøveopkald og afprøvning af markedsføring af 90-nummertjenester og tilhørende dokumentation. For hvert prøveopkald eller afprøvning af markedsføring af 90-nummertjeneste gives en begrundet vurdering af tjenestens overholdelse af relevant lovgivning og denne aftale.

Den uvildige enhed skal ved konstatering af overtrædelser af lovgivning eller væsentlige vilkår i denne aftale straks rette henvendelse til Operatøren. Meddelelsen skal indeholde en entydig identifikation af 90-nummeret og den tilhørende tjeneste, relevant dokumentation (f.eks. markedsføringsmateriale og båndoptagelse) og en begrundet vurdering af tjenestens overtrædelse af lovgivning og denne aftale. Meddelelse skal ske via mail til den operatør, som har kontraktforholdet til den afprøvede tjenesteudbyderen bag det pågældende 90-nummer. Jf. www.rammeaftalen.dk/90-numre.

Den uvildige enhed skal skriftligt halvårligt rapportere til operatørerne. Rapporteringen skal indeholde en oversigt over samtlige foretagne stikprøver, hvorvidt lovgivning og denne aftale er overholdt og i givet fald på hvilke punkter, reguleringen er overtrådt.

 

4.3         Væsentlig overtrædelse af Rammeaftalen

Operatøren er forpligtet til at sikre overholdelse af rammeaftalen, se punkt 4.0. Såfremt teleudbyderen bliver opmærksom på en eventuel overtrædelse, er denne forpligtet til at meddele den involverede operatør herom.

Nedenstående fem typer af overtrædelser vil som udgangspunkt altid blive vurderet som væsentlige. Opregningen er dog ikke udtømmende.

1) Udbud af tjenester med erotisk indhold, medmindre disse er udbudt under tjenestetypen Voksentjenester.

2) Overtrædelse af beløbsgrænser i form af

a) Overtrædelse af enhver beløbsgrænse i denne aftale.

b) Manglende prisoplysninger ved opkald til en 90-nummertjeneste

3) Hvis 90-nummerudbyderen ikke sikrer, at takseringen af tidstakserede tjenester, herunder kombinerede tids- og opkaldstakserede tjenester, efter 30 minutter ikke indeholder andet end trafikafgift.

4) Udbud af tjenester uden et indhold

5) Manglende genopretning eller lukning af en konstateret overtrædelse inden for den af operatøren angivne tidsramme, uanset om der er tale om en væsentlig eller mindre overtrædelse.

90-nummer-udbyderens tilsidesættelse af vilkårene i denne rammeaftale eller overtrædelse af gældende lovgivning i forbindelse med dennes udbud af 90-nummertjeneste, herunder manglende overholdelse af gældende forbrugerlovgivning, anses for væsentlig misligholdelse, hvorfor operatøren er berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen og/eller afbryde adgangen til 90-nummerudbyderens nummer/numre til brug for 90-nummertjenester.

4.4         Sanktioner ved væsentlige overtrædelser

Parterne forpligter sig til at anvende nedenstående sanktioner ved overtrædelse af denne aftale.

Når en operatør bliver opmærksom på, at en 90-nummerudbyder foretager en væsentlig overtrædelse som nævnt i pkt. 4.3 1-5, skal operatøren umiddelbart afbryde adgangen til det pågældende 90-nummer, medmindre 90-nummerudbyderen straks retter det forhold som er skyld i overtrædelsen.

Ovenstående gælder, uanset 90-nummerudbyderen har overdraget brugsretten til nummeret til en anden, som har foretaget overtrædelsen.

Adgangen til tjenesten genoprettes, når det over for operatøren er dokumenteret, at den pågældende overtrædelse er ophørt.

Hvis samme 90-nummerudbyder inden for 12 måneder foretager en overtrædelse af samme karakter, dvs. samme type overtrædelse, kan operatøren straks afbryde adgangen til 90-nummerudbyderens tjeneste. Har 90-nummerudbyderen overdraget brugsretten til en anden, som har foretaget overtrædelsen, skal 90-nummerudbyderen afbryde adgangen for denne. Operatøren skal informeres skriftligt herom. Overholder 90-nummerudbyderen ikke denne forpligtelse, kan operatøren afbryde adgangen til 90-nummerudbyderens 90-numre.

Ved øvrige overtrædelser end væsentlige vil operatøren give 90-udbyderen en frist til at rette forholdet. Overholder 90-nummerudbyderen ikke fristen, vil operatøren afbryde adgangen til det pågældende nummer.

Adgangen til tjenesten vil i de ovenfor nævnte gentagelsestilfælde tidligst blive genoprettet 30 dage efter lukningstidspunktet. Via aftalen mellem operatøren og 90-nummerudbyderen skal det sikres, at der afbrydes for de tjenester, som markedsføres i strid med denne aftale.

Meddelelse om, hvem lukningen omfatter og periode herfor, kan i ethvert tilfælde blive fremsendt til de øvrige operatører.