Ved markedsføring og salg af Indholdstakserede tjenester og varer er Tjenesteudbyderen ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, herunder markedsføringsloven og forbrugeraftaleloven. Der henvises særligt til de forpligtelser, som følger af forbrugeraftalelovens regler om fjernsalg. Der skal i øvrigt henvises til Forbrugerombudsmandens til enhver tid gældende vejledning om Børn, Unge og Markedsføring.
4T er forpligtet til at sørge for, at de Tjenesteudbydere, som 4T indgår aftaler med, er bekendt med de krav, som følger af den til enhver tid gældende Rammeaftale.
Det skal særligt bemærkes, at Tjenesteudbyderen i markedsføringen af Indholdstakserede tjenester eller ved enhver anden form for kommunikation af Indholdstakserede tjenester tydeligt skal angive prisen for benyttelse af tjenesten (indholdstakseringen) samt angive, at Slutbrugeren tillige betaler Mobilselskabet slutbrugerpris for datatrafik i forbindelse med benyttelse af tjenesten.
Opmærksomheden henledes på Indholdstakserede tjenester rettet mod børn og unge (under 18 år). Det samlede beløb for køb af en sådan Indholdstakseret tjeneste må ikke overstige, hvad børn og unge forventes at kunne råde over.

7.1 Immaterielle rettigheder
Tjenesteudbyderen er forpligtet til at sikre, at det nødvendige grundlag til beregning af ophavsretligt relaterede afgifter, herunder KODA-afgift, er til stede og er ansvarlig for, at disse betales.

7.2 Rådgivning
I forbindelse med Tjenesteudbyderens lancering/udbud af nye Indholdstakserede tjenester, herunder nye typer af tjenester, som ikke er beskrevet i denne aftale, kan 4T i visse tilfælde yde vejledning om den påtænkte tjenestes forenelighed med Rammeaftalen på baggrund af Tjenesteudbyderens konkrete forespørgsel. 4Ts vejledning sker på frivillig basis, og Tjenesteudbyderen kan ikke gøre krav gældende over for 4T for fejl eller mangler i denne vejledning.
4T udtaler sig ikke om generel markedsføringsret eller andre lovregler, men henviser til muligheden for forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden eller privat rådgivning.