13.1 Abonnementslignende Tjenester
Nedenstående gælder for Indholdstakserede tjenester, herunder abonnementer, chat, spil og konkurrencer.
Det påhviler Tjenesteudbyderen, at udforme tjenester således, at Slutbrugeren løbende har kontrol over sit forbrug.

13.1.1 Generelt for Abonnementslignende Tjenester:
1) I bestillingssituationen skal det klart fremgå, hvad det samlet koster at anvende tjenesten, samt hvad hver enkelt Indholdstaksering i givet fald beløber sig til.
2) Hver enkelt Tillægstaksering skal indeholde opsigelseskode eller information om opsigelsesprocedure (f.eks. ”Opsigelse: Send ” SPORT STOP” til 1202”). Modtagelsen af denne information må ikke medføre yderligere Tillægstaksering af Slutbrugeren.

3) Tjenesten skal ophøre umiddelbart efter Slutbrugerens opsigelse f.eks. ved fremsendelse af en ”STOP” besked, jf. ovenfor 2.

4) Hvis Indholdstakseringen sker helt eller delvis særskilt for hver enkelt modtaget eller afsendt besked, skal prisen herfor tydeligt fremgå af meddelelsesteksten i hver enkelt Indholdstakseret besked, der modtages (f.eks. ”4 kr.”, ”kr. 10”, ”50 øre”).

5) Abonnementslignende Tjenester skal ophøre, når den samlede aftalte udgift til Indholdstaksering er nået. Undtaget herfra er Fortløbende Abonnementer, hvor der ikke på forhånd er aftalt en samlet pris jf. nedenfor pkt. 8.

6) Slutbrugeren skal kunne afmelde tjenesten på samme medium og med samme ergonomi som tilmeldingen er sket. Undtagelse herfra gælder dog fortløbende abonnementslignende tjenester, hvor afmelding skal foregå som beskrevet i punkt 13.1.2, nr. 4).

7) Der gælder særlige informationskrav på Varigt Medium i forbindelse med salg af Abonnementslignende Tjenester.

8) Når Slutbrugerens kundeforhold hos en Mobilselskab ophører, sender Mobiloperatøren (via 4T´s API) en meddelelse om abonnementsophør til en Tjenesteudbyder, når der forespørger om kundens status ved taksering. Ud fra denne meddelelse skal Tjenesteudbyderen afmelde den pågældende Abonnementslignende Tjeneste.

13.1.2 For Fortløbende Abonnementer gælder herudover:
Tjenester rettet mod børn og unge (under 18 år) må IKKE udbydes som Fortløbende Abonnementer.
1) Fortløbende Abonnementer kan fortsætte, hvis Slutbrugeren har accepteret et Fortløbende Abonnement. I forbindelse med hver Indholdstaksering skal Slutbruger modtage information om pris herfor, og hvordan Slutbrugeren kan opsige tjenesten.

2) Et Fortløbende Abonnement på generisk content kan ikke initieres gennem køb af en specifik tjeneste. Eks 1: Køb en af app og få et abonnement på video content. Eks 2: Deltag i en konkurrence og få et abonnement på ringetoner.

3) Ved Fortløbende Abonnementer må der ikke kræves opsigelsesvarsel og Slutbrugeren skal dermed kunne opsige med øjeblikkelig virkning. Opsiges et mobilabonnement (eller etablerer Slutbrugeren en spærring for Indholdstakserede tjenester) i løbet af bindingsperioden på tjeneste, så skal forsøg på opkrævning via Slutbrugerens mobilregning/-konto indstilles. Tjenesteudbyderen må på anden måde gøre sit krav gældende over for Slutbrugeren.

4) Ved Fortløbende Abonnementer til 0 kr., som på et senere tidspunkt overgår til Indholdstaksering, stilles der samme krav til informationsniveau i forbindelse med markedsføring, som om der var tale om 2 separate tjenester. Det skal bemærkes, at der ved overgang til Indholdstaksering således også er krav om endnu et nyt aktivt samtykke fra Slutbrugeren forud for Indholdstakseringen.

5) Formelle krav til tekst indhold for Fortløbende Abonnementer:
Bestillings-SMS af Fortløbende Abonnement via SMS
• Du bestiller nu et fortløbende abonnement på [SERVICE NAVN] til XX kr. pr. Uge/måned. Du har 14 dages fortrydelsesret, læs mere om Fortrydelsesret på 4T.dk. Svar [KEYWORD] JA for at bekræfte bestillingen. Udbyder: [NAVN OG ADRESSE]. Tlf. [12345678].

• Bestillings-SMS af Fortløbende Abonnement via hjemmeside, hvor PIN er påkrævet:
Du bestiller nu et fortløbende abonnement på [SERVICE NAVN] til XX kr. pr. uge/måned]. Du har 14 dages fortrydelsesret, læs mere om Fortrydelsesret på 4T.dk. Indtast [PIN] på hjemmesiden for at bekræfte bestillingen. Udbyder: [NAVN OG ADRESSE]. Tlf. [12345678].

• Første kvitterings-SMS for Fortløbende Abonnement
Kvittering: Du har bestilt et fortløbende abonnement på [SERVICE NAVN] til XX kr. pr. uge/måned]. Du har 14 dages fortrydelsesret, læs mere om Fortrydelsesret på 4T.dk. Opsig abonnement: Send [KEYWORD] STOP til [ZZZZ]. Udbyder: [NAVN OG ADRESSE]. Tlf. [12345678]

• Kvitterings-SMS for efterfølgende Indholdstaksering i det Fortløbende Abonnements løbetid
“Kvittering: Du er takseret XX kr. for dit fortløbende [SERVICE NAVN] abonnement. Opsig abonnement: Send [KEYWORD] STOP til [ZZZZ]. Udbyder: [NAVN]. Tlf. [12345678].” * [Evt. link til hjemmeside, hvor PIN anvendes] (Tjenester, hvor indholdet leveres i selve SMS’en, kan enten leveres i forlængelse af kvitterings-SMS’en eller i en efterfølgende separat SMS)
* Hvis frekvensen er ukendt som ved ‘breaking news’-lignende tjenester, er det muligt at anvende teksten nedenfor, såfremt prisen maksimalt er 5 DKK/SMS :
“Breaking news-tekst”. Denne besked koster X kr. Opsig abonnement: Send [KEYWORD] STOP til [ZZZZ]. Mvh Udbyder: [NAVN]. Tlf. [12345678].”

• Opsigelses-SMS – bekræftelse på opsigelse af Fortløbende Abonnement
Kvittering: Dit fortløbende abonnement på [SERVICE NAVN] er hermed stoppet. Udbyder: [NAVN OG ADRESSE]. Tlf. [12345678].

6) Online tilmelding til Fortløbende abonnement
Klubber, foreninger eller virksomheder, hvor tilmelding til et Fortløbende abonnement sker via logon til en hjemmeside, skal enten informere om kvittering/opsigelsesprocedure som i pkt. 5) eller på følgende måde:
Første kvitterings-SMS for Fortløbende Abonnement
Kvittering: Du har bestilt et fortløbende abonnement på [SERVICE NAVN] til XX kr. pr. uge/måned]. Du har 14 dages fortrydelsesret, læs mere om Fortrydelsesret på 4T.dk. Opsig abonnement: login på din profil på [WWW.NAVN.DK] Udbyder: [NAVN OG ADRESSE]. Tlf. [12345678]

Kvitterings-SMS for efterfølgende Indholdstaksering i det Fortløbende Abonnements løbetid
“Kvittering: Du er takseret XX kr. for dit fortløbende [SERVICE NAVN] abonnement. Opsig abonnement: login på din profil på [WWW.NAVN.DK] Udbyder: [NAVN]. Tlf. [12345678].”

7) Fysisk tilmelding til Fortløbende abonnement
Klubber, foreninger eller virksomheder, hvor tilmelding til et Fortløbende abonnement sker i en ”gade- eller dørsalg lignende situation”, skal bekræfte det af Slutbrugeren oplyste mobilnummer gennem tilsendelse/afsendelse af kontrol SMS. Denne kontrol SMS skal efterfølgende kunne dokumenteres ved en kundeklage.
Tjenesteudbyder kan vælge at informere om kvittering/opsigelsesprocedure som i pkt. 5) eller pkt. 6)

13.1.3 Ophør af Abonnementslignende tjenester:

24 timer før enhver planmæssig opkrævning af abonnement skal indholdsudbyderen sende en SMS til kunden med følgende ordlyd:

“Du har et abonnement på SERVICE NAVN til zz KR. pr. uge/måned. Abonnementet opkræves i morgen. Ønsker du at opsige abonnementet, så besvar denne SMS med STOP. MVH Indholdsudbyder, navn, mail, tlf.”

Udbydes flere abonnements tjenester via samme applikations kode kan en STOP melding angives som STOP SERVICE NAVN.

Sender en kunde STOP, så skal det opfattes som en anmodning om stop af alle tjenester under samme applikationskode, som SMS meldingen er sendt til. Det er merchant/aggregators ansvar at STOP meldingen medfører stop af alle tjenester.

13.2 Chat
Ved udbud af Indholdstakserede tjenester, som kan betegnes som chat, er Tjenesteudbydere ikke berettiget til at Indholdstaksere Slutbrugeren for de af Slutbrugeren modtagne chat-beskeder.

13.3 Hybride tjenester
For tjenester, der er dannet ved at kombinere flere tjenestetyper, gælder det som udgangspunkt, at det er de mest forbrugerbeskyttende regler, der vil være gældende. F.eks. vil en tjeneste, der er en kombineret Indsamlings- og konkurrencetjeneste have en beløbsgrænse svarende til reglerne for konkurrencer, mens Tjenesteudbyderen samtidig skal være indsamlingsberettiget.

13.4 Auktioner
Auktionslignende tjenester, der indeholder et stort tilfældighedsmoment, vil som udgangspunkt falde ind under reglerne for konkurrencer, som eksempelvis omvendte auktioner.
Derimod vil auktioner, hvor udfaldet i høj grad afhænger af egne præferencer og kendskab til markedet, som udgangspunkt ikke blive opfattet som konkurrencer, som eksempelvis stigende auktion og hollandsk auktion.

13.5 Sponsorerede og 0-takserede tjenester
Sådanne tjenester, der benytter Applikationskoder, er omfattet af Rammeaftalen uanset, at der ikke sker Indholdstaksering. For Abonnementslignende Tjenester skal der i hver meddelelse angives, hvordan man kan afmelde tjenesten.