11.1 Hovedregler

Brug af SMS:

Dokumentation for hvilke SMS kunden sender og ikke mindst hvilke SMS kunden modtager er vigtige i forbindelse med behandling af kundeklager. Alle SMS som sendes af indholdsudbyder til kunden, og som har betydning for kundens betaling for tjenesten SKAL sendes via 4T (4T´s API*).

Eksempler:

 • Alle former for kvittering
 • SMS med abonnementsoplysninger, pin koder, content adgang etc.
 • SMS i forbindelse med prøveperiode
 • SMS i forbindelse med stop af tjeneste (Good bye SMS)

Brug af tjenestenavn:

Samme tjenestenavn skal altid anvendes på tværs af al kommunikation til kunden:

 • i banner reklamer, Facebook/Google reklamer, landing page, payment page
 • i alle SMS beskeder til kunden (sign on – SMS kvittering, Farvel og Tak SMS)
 • samme navn skal anvendes i referenceTitle i 4T´s API, da det kan overføres til tekst på kundens mobilregning.

Regningsinformation – referenceTitle:

Gennem 4T´s API findes der en mulighed for, at angive yderligere oplysninger om navnet på den tjeneste, som kunden har købt. Dette 40 karakter lange indput felt kaldes referenceTitle.
Informationerne i referenceTitle er tilgængelig for kundeservicemedarbejdere hos mobiloperatørerne, og kan bruges i forbindelse med regningsklager.
Det er et krav i forbindelse med hver taksering, at referenceTitle bliver anvendt.

Indholdes i referenceTitle skal være navnet på den tjeneste, som kunden har købt –  SERVICE NAVN.

Eksempler:

 • “Go Dream”
 • “Fun2Cell”
 • “MobilHub”

Det er ikke fyldestgørende at angive navnet på 4T´s kontaktpart. (Eks. Boku, Sinch eller navnet på den merchant, som udbyder tjenesten).

11.1.1 Før købet

Informationskrav for alle tjenestetyper uanset markedsføringsmedium:

Teksten indeholdende informationskravene skal være tydelig og læsbar i forhold til farve, placering og tid på en sådan måde, at den faktisk kan opfattes af seeren/modtageren, inden der træffes beslutning om køb.

1)   Tjenestetype

Karakteren af tjenestetypen skal fremgå af tjenesteudbuddet f.eks. busbillet, spil, konkurrence, afstemning.

2)   Tjenestens eller varens samlede pris

Prisoplysninger skal angives med minimum samme skrift størrelse som for Applikationskoden eller fontstørrelsen i feltet, hvor Slutbrugeren skal angive sit mobilnummer.  Såfremt der angives flere af førnævnte muligheder i forskellig fontstørrelse skal prisoplysningen svare til den største fontstørrelse.

For enkeltstående tjenester: Pris “+trafiktakst”. For prisoplysninger skal skriftstørrelsen være mindst ligeså stor som Applikationskoden.

For Abonnementslignende Tjenester: Samlet pris (og enkeltpris, hvor dette er relevant) “+trafiktakst”. For Abonnementslignende Tjenester skal det endvidere tydeligt angives, at der er tale om et abonnement,og den samlede udgift pr. afregningsperiode skal oplyses, herunder også den månedlige udgift. Der er her tale om samme krav til skriftstørrelse som for andre pligtoplysninger (se nedenfor).

For tjenester, som markedsføres via digitale medier, skal prisinformation altid angives før/ovenover eventuelle indtastningsfelter for mobilnummer.

3)     ”+ Trafiktakst”

Betegnelsen er kun et krav i markedsføringen, hvis Slutbrugeren i forbindelse med køb af en tjeneste skal anvende mobil datatrafik til at få adgang til tjenesten. Eksempelvis hvis Slutbrugeren skal downloade eller uploade noget.

Hvis Slutbrugeren i forbindelse med bestilling af en tjeneste udelukkende skal sende en SMS eller en MMS er det ikke nødvendigt at bruge betegnelsen ”+ Trafiktakst” eller ”+ SMS takst” eller ”+ MMS takst”.

Uanset om tjenesten er takseret eller nultakseret er der ikke krav om at ”+ Trafiktakst har samme skriftstørrelse som prisinformation.

4) Om fortrydelsesret og standardformular, se afnist 3.

5) Navn, adresse + tlf.nr. på udbyder

6) Bindingsperiode og opsigelsesprocedure ved Abonnementslignende tjenester.

7) Oplysning om opsætning, hvor der er særlige opsætningskrav (f.eks. mobil Internet)

8) Vilkår om betaling, levering og leveringstidspunkt

9) At Slutbrugeren ved tilbagetræden fra en tjenesteydelse skal betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis ydelsen er påbegyndt på Slutbrugerens udtrykkelige anmodning

10) Hvis der ikke er fortrydelsesret, eller under hvilke omstændigheder, Slutbrugeren mister sin fortrydelsesret

I medier med begrænset plads eller tid til at formidle oplysningerne, kan informationskravene opfyldes ved i samme medium at henvise til det sted, hvor de øvrige oplysninger er tilgængelige. Dette gælder dog ikke for oplysningerne i nr. 1, 2, 4, 5 og 6.  Henvisningen skal i givet fald stå i direkte tilknytning til selve tjenesteudbuddet.

 

11.1.1.1 Anvendelse af Applikationskode

Al SMS-kommunikation fra indholdsudbyderen skal indeholde den korrekte Applikationskode.

11.1.1.2 Nultakserede tjenester

I forbindelse med nultakserede tjenester skal følgende som minimum oplyses:

1) Tjenestetype

2) ‘+ trafiktakst’. Dog med samme regler som ovenfor under pkt.11.1.1 (3).

3) Opsigelsesprocedure ved Abonnementslignende tjenester

11.1.2 Under købet:

Informationskrav for alle tjenestetyper, hvor Slutbrugerens fulde fortrydelsesret bortfalder eller begrænses af, at levering af påbegyndt inden udløbet:

Slutbrugerens udtrykkelige anmodning om, at levering skal påbegyndes inden udløbet af fortrydelsesretten skal for eksempel ske ved at bekræfte et spørgsmål om det.

11.1.3 Efter købet:

Der stilles altid krav om kvittering ved alle køb.

De informationer, som skal gives før købet, jf. afsnit 11.1.1., skal leveres til Slutbrugeren på Varigt Medium efter købet.

Abonnementslignende Tjenester

Ved Abonnementslignende Tjenester der leveres via SMS, og Indholdstakseres pr. modtaget ydelse, skal der i hver enkelt meddelelse angives pris og opsigelsesproceduren: Kodetekst + STOP (f.eks. “AJAX STOP”).

For samme type tjenester leveret via andre medier og som Indholdstakseres pr. modtaget ydelse, gælder ligeledes, at pris og opsigelsesprocedure skal meddeles Slutbrugeren direkte på et Varigt Medium i forbindelse med takseringen.

24 timer forud for planlagt opkrævning af et abonement skal indholdsudyderen sende en SMS til kunden med følgende indhold:
“Du har et abonnement på SERVICE NAVN til yy KR. pr. uge/måned. Abonnementet opkræves i morgen. Ønsker du at opsige abonnementet så besvar denne SMS med STOP. MVH Indholdsudbyder navn, mail, tlf.”

Udbydes flere tjenester fra samme indholdsudbyder kan en STOP melding angives som STOP SERVICEN NAVN.

Sender en kunde STOP, så skal det opfattes som en anmodning om stop af alle abonnementstjenester under den SMS Applikationskode, som STOP meldingen er sendt til. Det er merchant/aggregators ansvar at STOP meldingen medfører STOP af alle tjenester.

I forbindelse med opsigelse af en Abonnementslignende Tjeneste skal Slutbrugeren modtage bekræftelse på opsigelsen.

Nul-takserede Abonnementslignende Tjenester

Ved nul-takserede Abonnementslignende Tjenester skal Slutbrugeren meddeles opsigelsesproceduren for tjenesten ved hver enkelt levering på samme vis som for Abonnementslignende Tjenester.

Indsamling

Der skal fremsendes bekræftelse i forbindelse med indsamlinger.

11.2.1 Digitale medier

For internetbaserede tjenester og andre tjenester, der ikke udbydes via flygtigt medium, gælder det, at Slutbrugeren ikke må stresses tidsmæssigt under købssituationen, og inden købet er gennemført. Her tænkes eksempelvis på reduktion af den tid Slutbrugeren har, inden han beslutter sig for at købe – f.eks. ved at man indsætter en timerfunktion, hvor Slutbrugeren skal have trykket OK inden der er sket nedtælling til 0.

Henvisningen til informationskravene i 11.1.1 skal ske via link på samme medie, dvs. ved hjemmesider må der udelukkende henvises til en anden hjemmeside via direkte link. En hjemmeside kan således ikke henvise til informationskrav i eksempelvis et trykt medie.

 

11.2.2 Trykte medier (f.eks. aviser, uge- eller månedsblade, kuponhæfter) via kolofon

Henvisningen skal være til en kolofon i det selv samme trykte medium.

11.2.3 Flygtige medier (Radio, TV)

11.2.3.1 TV

Al pligtinformation skal angives i forbindelse med enhver markedsføring af en Indholdstakseret tjeneste.

Følgende pligtinformation defineres som pligttekst, og skal oplyses gennem en tekst på skærmen, hvor det skal stå horisontalt og med skrift-størrelse på mindst 5 % (1/20) af skærmbilledet i højden. Skriftstørrelsen måles som højden på versaler som f.eks. et M eller X i den anvendte skrifttype i forhold til den del af skærmbilledet, der er text-safe.

Begrebet pligttekst omfatter følgende:

 • Pris,
 • Tjenesteudbyders identitet (hvis denne ikke er den pågældende tv-kanal selv).
 • Fortrydelsesret (der kan henvises hertil via en kort/læsbar Internet adresse)

Følgende pligtinformation skal blot oplyses i forbindelse med udsendelsens afvikling:

 • Tjenestetype (eksempelvis at der omtales i forbindelse med udsendelse/reklamen, at det drejer sig om en SMS afstemning, SMS konkurrence eller SMS indsamling etc.)

Hvis der er tale om en abonnementsbaseret tjeneste, omfatter Pligtteksten yderligere:

 • Abonnement.

Hvis tjenesten derudover er fortløbende dvs. at den fortsætter, indtil den afbestilles, omfatter pligtteksten yderligere:

 • Afbestillingsprocedure.

En tekst skal stå i minimum 2 sekunder på skærmen. Dertil skal lægges 0,2 sekund pr. ord. For eksempel skal en tekst på 12 ord (f.eks. ‘sms til 1xxx for at deltage i afstemningen. xx kroner udover trafiktakst’ svarer til 12 ord, der modsvares af minimum 2,0+12×0,2=4,4 sekunder) stå i mindst 4,4 sekunder.

Det er ikke kun selve Pligtteksten, der skal tælles med – hvis der er anden tekst på skærmen samtidig med Pligtteksten, skal den også indgå i optællingen. Således skal f.eks. produktnavn, modelbetegnelse, og hvad er i øvrigt måtte stå i samme skærmbillede også tælles med. Som en supplerende guideline skal teksten stå så længe på skærmen, at man kan nå at læse den højt ved almindelig talehastighed.

Hvis en tjeneste markedsført i TV mundtligt omtales samme sted, skal prisen for tjenesten nævnes, og hvis der er tale om en Abonnementslignende tjeneste, skal dette også nævnes tydeligt.

Ved live-tv kan der på anmodning gøres undtagelse fra tidskravet ovenfor. Dette kræver en forhåndsgodkendelse hos Mobiloperatørerne, som kræver en behandlingstid på minimum 10 arbejdsdage. Anmodning kan fremsendes via denne hjemmesides kontaktpunkter.

11.2.3.2 Radio

Hvis tjenesten udbydes af andre end kanaludbyderen selv, skal der informeres mundtligt om Tjenesteudbyderens navn, f.eks. “Lalandia”. Det gælder uanset Tjenestetype, at udbyders navn i dette tilfælde skal angives mundtligt, mens alle udbyderdata som angivet i punkt 11.1.1 skal angives ved al skriftlig kommunikation til Slutbrugeren.

Ved markedsføring af Indsamlinger i radioen kan Tjenesteudbyderens adresse og telefonnummer undlades, såfremt her er tale om en godkendt organisation. Dog stilles der krav om, at udbyders navn, adresse og telefonnummer fremgår af den efterfølgende retur-SMS. Se eksempel 2A