4. Tilsyn og sanktioner

4. Tilsyn og sanktioner

Parterne bag denne Rammeaftale forpligter sig til:
1) at have en aftale med en selvstændig enhed, som er uafhængig af 4T og Mobiloperatørernes økonomiske interesser og daglige drift (uvildig enhed) om at foretage en stikprøvevis løbende kontrol om de Indholdstakserede Tjenester, overholder gældende lovgivning samt Rammeaftalen, således at kontrollen overholder nedenstående krav.

2) at kræve, at de parter, herunder Tjenesteudbydere, som 4T indgår aftale med om brugsretten til en Applikationskode, i forbindelse med markedsføring og udbud af Indholdstakserede tjenester overholder Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt.

3) at kræve, at de parter, som 4T indgår aftale med om brugsretten til en Applikationskode, i forbindelse med enhver videreoverdragelse af brugsretten til en Applikationskode stiller krav om i aftalegrundlaget, at den pågældende aftalepart skal overholde Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt.

4) at afprøve af egen drift på grund af en særlig mistanke eller efter henvendelse fra slutbrugere eller andre om en Indholdstakseret Tjeneste overholder Rammeaftalen og lovgivningen i øvrigt.

4.1 Formål med tilsynet
Formålet med etablering af en uvildig enhed er at udføre et nærmere bestemt antal stikprøver af samtlige udbudte varer og tjenester via Applikationskoder på det danske marked, samt at undersøge hvorvidt de udtagne stikprøver overholder lovgivning på området og den til enhver tid gældende Rammeaftale.
Den uvildige enhed skal undersøge en repræsentativ andel af de udbudte varer og tjenester beregnet ud fra antallet af fejl konstateret i den sidste 6 måneders periode med udgangspunkt i 60 stikprøver pr. kvartal.
Stikprøverne skal fordeles med 1/3 af nye og 2/3 af eksisterende varer og tjenester. Med nye varer og tjenester forstås tjenester, der ikke hidtil har været undersøgt.
Stikprøvekontrollen skal dække hele udbuddet af Indholdstakserede tjenester forstået på den måde, at alle de forskellige former for Indholdstakserede tjenester kontrolleres, herunder at de forskellige former for markedsføringsmedier og Tjenesteudbydere kontrolleres.
Det vil sige, at der i stikprøverne skal indgå alle typer af Indholdstakserede tjenester, herunder Mobiloperatørernes egne, og de skal omfatte Indholdstakserede tjenester markedsført i alle former for medier, herunder Internet, tv og trykte medier, med særlig fokus på Indholdstakserede tjenester med stor synlighed. Herudover skal Indholdstakserede tjenester, hvor der er særlig mistanke om tjenestens reelle indhold, undersøges.
Visse stikprøver gennemføres udenfor almindelig kontortid, herunder stikprøver af konkurrencer og lignende i forbindelse med TV-udsendelser.
Den uvildige enhed skal foretage gentest af Indholdstakserede tjenester på baggrund af fundne overtrædelser af Rammeaftalen og lovgivning på området. Gentest skal som hovedregel finde sted ca. en uge efter, at overtrædelsen er blevet meddelt 4T.
Den uvildige enhed skal som hovedregel genteste alle Indholdstakserede tjenester, hvor der er konstateret en overtrædelse, samt Indholdstakserede tjenester af samme karakter udbudt af samme Tjenesteudbyder, på samme platform, og som markedsføres i samme medium.

4.2 Dokumentation og rapportering
Den uvildige enhed skal sikre ensartede stikprøver og dokumentation og skal for hver stikprøve give en begrundet vurdering af tjenestens overholdelse af relevant lovgivning og Rammeaftalen.
Den uvildige enhed kan med kort varsel og via aftalte kontaktpunkter hos alle Mobiloperatørerne indhente alle relevante takseringsdata og lignende væsentlige informationer. Mobiloperatørerne er forpligtet til uden ugrundet ophold at afgive de ønskede data.

Den uvildige enhed skal ved konstatering af overtrædelser af lovgivning eller væsentlige vilkår i Rammeaftalen straks rette henvendelse til 4T. Meddelelsen skal indeholde en entydig identifikation af tjenesten og stikprøven, relevant dokumentation (f.eks. markedsføringsmateriale og takseringsdata) og en begrundet vurdering af tjenestens overtrædelse af lovgivning og Rammeaftale. Meddelelse skal ske via mail.

Halvårligt skal den uvildige enhed afrapportere skriftligt til Mobiloperatørerne og 4T. Halvårsrapporteringen skal indeholde en oversigt over samtlige foretagne stikprøver, hvorvidt lovgivning og Rammeaftale er overholdt og i givet fald på hvilke punkter, reguleringen er overtrådt.

4.3 Mobiloperatørernes forpligtelser over for Forbrugerombudsmanden og rapportering
Med udgangspunkt i den uvildige enheds halvårlige rapport, skal Mobiloperatørerne ligeledes udarbejde en rapport, hvori Mobiloperatørerne i tillæg informerer om de undersøgelser af Indholdstakserede tjenester, som Mobiloperatørerne selv har foretaget. Redegørelsen skal endvidere indeholde de tiltag, som 4T har foretaget i tilfælde af konstatering af overtrædelser. Redegørelsen tilsendes Forbrugerombudsmanden.

4.4 Væsentlig overtrædelse af Rammeaftalen
Nedenstående tre typer af overtrædelser vil som udgangspunkt blive vurderet som væsentlige:
1) Tjenester med voksenindhold.
2) Overtrædelse af beløbsgrænser i form af:
a) Overtrædelse af enhver beløbsgrænse i Rammeaftalen
b) Manglende prisoplysninger
c) Indholdstaksering af modtagne chat-beskeder
d) Indholdstaksering af servicemeddelelser

3) Manglende opsigelsesprocedure ved både Abonnementslignende Tjenester og Fortløbende Abonnement Tjenester, der takseres særskilt

4) Manglende genopretning eller lukning af en konstateret overtrædelse inden for den angivne tidsramme, uanset om der er tale om en væsentlig eller mindre overtrædelse.

4.5 Sanktioner ved væsentlige overtrædelser
Mobiloperatørerne bag Rammeaftalen forpligter sig til at anvende nedenstående sanktioner ved overtrædelse af Rammeaftalen. Det daglige arbejde med håndtering af sanktioner etc. udføres af 4T.
Hvis en Tjenesteudbyder har foretaget en væsentlig overtrædelse, vil 4T straks afbryde adgangen til indholdstaksering af Tjenesteudbyderens tjenester.
Har en Aggregator overdraget brugsretten til Applikationskoden til en Tjenesteudbyder, som har foretaget overtrædelsen, er Aggregator forpligtet til at afbryde adgangen til den pågældende Tjenesteudbyders Indholdstakserede tjenester. 4T skal informeres skriftligt herom. Overholder Aggregator ikke denne forpligtelse, kan 4T afbryde adgangen til Aggregators koder.
Adgangen til tjenesten genoprettes, når det over for 4T er dokumenteret, at den pågældende overtrædelse er ophørt.

Hvis samme Tjenesteudbyder inden for 12 måneder foretager en overtrædelse af samme karakter, dvs. samme type overtrædelse, vil 4T straks afbryde adgangen til Tjenesteudbyderens tjeneste. Har Aggregator overdraget brugsretten til en Tjenesteudbyder, som har foretaget overtrædelsen, skal Aggregator afbryde adgangen for denne Tjenesteudbyder. 4T skal informeres skriftligt herom. Overholder Aggregator ikke denne forpligtelse, kan 4T afbryde adgangen til Aggregators koder.
Adgangen til tjenesten vil i disse gentagelsestilfælde tidligst blive genoprettet 30 dage efter lukningstidspunktet.
Via aftalen mellem henholdsvis 4T og Aggregatoren/Tjenesteudbyderen samt mellem Aggregatoren og Tjenesteudbyderen skal det sikres, at der afbrydes for de tjenester, som markedsføres i strid med Rammeaftalen. Der skal sanktioneres overfor den, som markedsfører tjenesten og opgiver navn og adresse i henhold til forbrugeraftaleloven.
Hvis to enheder indenfor samme koncern, der hver især i enhedens eget navn markedsfører en tjeneste, og som hver især foretager to væsentlige overtrædelser, og der er tale om samme type overtrædelse af begge enheder, vil 4T pålægge sin aftalepart, at hele tjenesteudbuddet fra koncernen afbrydes i 30 dage.
Meddelelse om, hvem lukningen omfatter og perioden herfor kan meddeles på www.rammeaftalen.dk.

4.6 Mindre overtrædelser
Mindre overtrædelser omfatter klare og simple overtrædelser af gældende regler.
Nedenstående typer af overtrædelser vil som udgangspunkt blive vurderet som mindre overtrædelser:
1) Manglende information – f.eks. om Tjenesteudbyderen navn, adresse og telefonnummer
2) Manglende information på Varigt Medium
3) Manglende information om fortrydelsesret
Manglende genopretning af en mindre overtrædelse betragtes som en væsentlig overtrædelse.

4.7 Bod
4.7.1 Bod pr. tjeneste
Ved enhver overtrædelse af Rammeaftalen fundet ved stikprøve pålægges den pågældende tjenesteudbyder en bod på:
• 3.000 kr. for mindre overtrædelser og
• 6.000 kr. for væsentlige overtrædelser
Alle beløb er ekskl. moms.