1.1 Parter

Denne aftale er indgået mellem følgende Parter:

•                Hi3G Denmark ApS

•                TDC A/S

•                Telenor A/S

•                Telia Danmark

i det følgende samlet benævnt “Parterne” og enkeltvis benævnt ”Operatør”.

1.1.1 Nye parters indtræden i aftalen

Mobiloperatører kan indtræde i denne aftale ved at fremsende anmodning herom til Direktøren for Telekommunikationsindustrien i Danmark (TI). TI skal efter modtagelse af en anmodning uden ugrundet ophold fremsende aftalen til underskrift, og skal efter modtagelse af aftalen i underskrevet stand fremsende meddelelse herom til Parterne.

Parterne bag Rammeaftalen kan i fællesskab overdrage ansvar og forpligtelser i henhold til Rammeaftalen til et i fællesskab udpeget selskab, der i givet fald har aftaleansvaret i forhold til tjenesteudbyderne, og som i øvrigt udøver håndhævelsen af Rammeaftalen på vegne af Parterne.
Dette fælles selskab betegnes fremdeles som 4T.

1.2 Præambel

Formålet med aftalen er at opstille rammer for udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer, med det sigte at understøtte markedsvækst, innovation og forbrugerbeskyttelse.

Denne aftale er udelukkende gældende for udbud af varer og tjenester, der udbydes via en firecifret applikationskode i nummerserien 1xxx, der kan afregnes via slutbrugerens konto hos sit mobilselskab.

Formålet med aftalen er tillige at sikre et gennemsigtigt marked for disse indholdstakserede tjenester og varer med en ensartet og korrekt kommunikation over for forbrugerne.

Parterne forpligter sig til at anvende de i denne Rammeaftale indeholdte regler i forbindelse med udbud af mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer.

Under henvisning til ”European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children” forpligter Parterne sig til at:

• tilbyde muligheder, som forældre kan bruge til at tilpasse adgangen til indhold for børn, der bruger mobiltelefoner,

• tilbyde rådgivning og nem adgang til oplysninger om brugen af mobiltelefontjenester samt om hvilke forholdsregler, der kan tages af forældre for at sikre en mere sikker brug for deres børn.

• opfordre de kunder, som er forældre, til at tale med deres børn om, hvordan de skal håndtere de problemer, der kan opstå i forbindelse med brugen af mobiltelefontjenester.

• sikre, at kunderne har hurtig adgang til systemer, hvor de kan rapportere mulige problemer med sikkerheden.

• bidrage til relevante oplysningsinitiativer, der har til formål at øge kundernes viden om sikkerheden.

Parterne forpligter sig ikke ved denne Rammeaftale til at tilbyde taksering og mobil betalingsformidling i tilknytning til indholdstakserede tjenester og varer.

Denne aftale underskrevet af de respektive aftaleparter erstatter ”Rammeaftale for mobile indholds- og betalingstjenester Version 6.0 fra 1. juli 2014”, dog fortsættes Tillæg til Rammeaftale for Mobile Indholds- og betalingstjenester.

1.3 Afgrænsning

Aftalen, herunder beløbsgrænser fastsat i denne aftale, finder ikke anvendelse på almindelig trafiktaksering, telefonabonnementsafgifter, afgifter for pligttjenester, salg af telefoniydelser og lignende fra Slutbrugerens eget mobilselskab, herunder:

  • elektroniske kommunikationsnet og- tjenester, som det fremgår af Udbudsbekendtgørelsens § 1 samt §§ 17-25.
  • informations- og indholdstjenester, med integreret taksering i nummerserier, der af Erhvervsstyrelsen er afsat til informations- og indholdstjenester (tidligere service 900-tjenester).
  • 3-cifrede kortnumre i nummerserien 11c som anvendes til brug for udbud af forsyningspligttjenester eller særlige tjenester af samfundsmæssig betydning, jf. de i § 22, stk. 1, nr. 1 og 3 i lov om elektroniske kommunikationsnet og– tjenester.