1. Baggrund

1.1  Parterne bag Rammeaftalen har overdraget forhandlingsretten til Applikationskoder til 4T, og 4T har ansvaret for at indgå aftaler med Aggregatorer og Tjenesteudbydere om disses brugsret til Applikationskoder til brug for udbud af Indholdstakserede tjenester.

1.2  På denne baggrund er 4T indtrådt i Rammeaftalen med de modifikationer, som fremgår af dette Tillæg.

2.  Definitioner

2.1  Definitionerne i Rammeaftalen finder tilsvarende anvendelse i dette Tillæg, medmindre andet udtrykkeligt er angivet. I tillæg til Rammeaftalens definitioner gælder desuden følgende definitioner for dette Tillæg:

Ved 4T forstås 4T Holding af 1. oktober 2012 ApS.

Ved Tillæg forstås dette tillæg til Rammeaftale for Mobile Indholds- og Betalingstjenester.

Tillæg til Rammeaftale for Mobile indholds- og betalingstjenester

Version 1.1

3.  Afgrænsning

3.1  4T’s indtræden i Rammeaftalen og de deraf følgende rettigheder og forpligtelser er afgrænset til Rammeaftalens anvendelsesområde i medfør af dette Tillæg.

3.3  Parternes, Mobiloperatørernes og -selskabernes rettigheder og forpligtelser i Rammeaftalen finder tilsvarende anvendelse på 4T, dog med de begrænsninger og ændringer der følger af dette Tillæg.

3.4  Følgende forpligtelser i Rammeaftalen finder ikke anvendelse for 4T:

a) Parternes forpligtelser under henvisning til European Framework for Safer Mobile Use by Younger Teenagers and Children, jf. Rammeaftalens pkt. 1.2.

b) Mobilselskabernes forpligtelser til at stille opkrævningen af et omtvistet beløb i bero, i perioden fra en skriftlig klage er modtaget hos Mobilselskabet, og indtil Mobilselskabet skriftligt har meddelt kunden sin afgørelse, jf. Rammeaftalens pkt. 5.

4.  Ikrafttræden og opsigelse af Tillægget

4.1  Dette Tillæg træder i kraft den 7. april 2015 i version 6.0 af Rammeaftalen.

4.2 Dette Tillæg er fortsat gældende i version 7.0 af Rammeaftalen.