3. Fortrydelsesret

3.1 Forud for køb

Forud for ethvert køb skal information om fortrydelsesret fremgå, herunder information om betingelser, tidsfrist og procedurer for udnyttelse af denne. Derudover skal der informeres om standardfortrydelsesformularen, som findes på www.4t.dk.
Hvis Slutbrugeren vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret, medfører dette som udgangspunkt, at Slutbrugeren ikke skal betale for det leverede.

Enhver Slutbruger har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret.

Ved Slutbrugerens tilbagetræden fra en tjenesteydelsesaftale kan Slutbrugeren pålægges at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret, hvis Slutbrugeren forinden påbegyndelsen udtrykkeligt har anmodet om og anerkendt dette, og hvis Slutbrugeren er blevet oplyst om fortrydelsesretten samt det beløb, som skal betales.

Ingen information om fortrydelsesret

Fremgår der ingen eller mangelfuld information om fortrydelsesret, forlænges Slutbrugerens fortrydelsesret op til 12 måneder.

3.2 Efter køb

Slutbrugeren skal have tilsendt kvittering med oplysning om varens eller ydelsens vigtigste egenskaber, den samlede pris og udgift pr. afregningsperiode, betingelser, tidsfrist og procedurer for at gøre fortrydelsesretten gældende, standardfortrydelsesformularen og eventuel bindingsperiode.

Hvis Slutbrugeren ved køb af Abonnementslignende tjenester udtrykkeligt har anmodet om, at levering af ydelsen påbegyndes, skal Slutbrugeren modtage oplysning om samtykket og om, at fortrydelsesretten løber indtil 1) 14 dage efter aftalens indgåelse eller 2) til ydelsen er leveret fuldt ud.

Alle oplysninger skal leveres på et Varigt Medium, som kan være e-mail og/eller SMS.

3.3 Undtagelser

En række produkter/tjenester er undtaget fra reglerne om fortrydelsesret.
I forbindelse med aftaleindgåelse skal kunden informeres om, at der ikke er fortrydelsesret.

Følgende varer/tjenester er der ikke fortrydelsesret på (listen er ikke udtømmende):

  • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis leveringen er påbegyndt med Slutbrugerens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når ydelsen er fuldt udført.
  • Levering af varer, som er fremstillet efter Slutbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg
  • Automat-køb, f.eks. sodavand og slik købt i automat
  • Levering af varer, som antages at blive forringet eller forældet hurtigt, eller som på grund af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssig karakter ikke egner sig til at blive returneret, hvis plomberingen er brudt.
  • Levering af plomberede lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware, som Slutbrugeren har brudt plomberingen på
  • Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner, som ikke er en del af et abonnement (enkeltleveringer)
  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis leveringen er påbegyndt med Slutbrugerens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten mistes.
  • Transport, f.eks. flyttetransport og rejser med fly, bus tog, taxi mv., Indsamlinger, f.eks. velgørenhed
  • Spil, hvor der betales en pengeindsats for deltagelse, fx konkurrencer og lotteri

3.4 Fortrydelsesret i praksis

3.4.1 Hvordan fortryder Slutbrugeren?

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal Slutbrugeren på en utvetydig måde underrette Tjenesteudbyderen om, at Slutbrugeren har fortrudt aftalen. Hvis Slutbrugeren vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal Slutbrugeren blot sende underretningen inden fristens udløb. Slutbrugeren kan vælge at bruge standardfortrydelsesformularen, men det er ikke et krav. Underretning om, at Slutbrugeren har fortrudt aftalen, skal gives til den pågældende Tjenesteudbyder.

Skabelon til aktivering af fortrydelsesret findes på www.4t.dk

Det forhold, at Tjenesteudbyderen har leveret tjenesteydelsen delvist, begrænser ikke Slutbrugerens fortrydelsesret. Tjenesteudbyderen kan i så fald kræve betaling for den del af ydelsen, som er leveret, hvis Slutbrugeren er oplyst om fortrydelsesretten og levering er påbegyndt på Slutbrugerens udtrykkelige anmodning.

3.4.2. Beregning af fristen

Fristen regnes fra den dag, hvor varen leveres, eller fra den dag hvor aftalen indgås, hvis der er tale om en tjenesteydelse. For begge tilfælde løber fristen under alle omstændigheder først fra det tidspunkt, hvor Slutbrugeren har modtaget oplysning om fortrydelsesret på varigt medium. Hvis Slutbrugeren f.eks. afgiver sin bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har Slutbrugeren frist til og med mandag den 15. Har Slutbrugeren først fået oplysningerne senere, f.eks. onsdag den 3., har Slutbrugeren frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan Slutbrugeren vente til den følgende hverdag.

3.4.3. Hvordan informeres om Fortrydelsesret

Fraskrivelse af fortrydelsesret:

Skal kunden fraskrive sig fortrydelsesret, så kan dette kun ske som et aktiv valg. Det vil sige kunden skal ved afkrydsning af et oplysningsfelt, acceptere, at der ikke er nogen fortrydelsesret.
Kundens valg skal efterfølgende meddeles på varigt medium.

Kunden har fortrydelsesret:

Kunden skal informeres om fortrydelsesret forud for købet og på den efterfølgende kvittering på varigt medium. I markedsføring og på kvittering skal der henvises til www.4T.dk for at læse mere om hvordan man gør brug af fortrydelsesret.

Følgende sætning skal medtages i markedsføringsmateriale og på kvittering:

“Læs mere om Fortrydelsesret på 4T.dk