Ved Abonnementslignende Tjeneste forstås en tjeneste, som ikke leveres som en enkeltstående ydelse i umiddelbar forlængelse af købet.

Ved Aggregator forstås en virksomhed, som har aftale med og teknisk integration med Mobiloperatører eller et selskab, der agerer på vegne af Mobiloperatørerne, med hensyn til afvikling af indholdstakserede tjenester. Aggregatorer gensælger denne integration til Tjenesteudbydere. En Aggregator er ansvarlig for, at den (de) tjenesteudbydere, som gør brug af Aggregators ydelser er bekendt med og opfylder Rammeaftalens regelsæt. En Aggregator kan også virke som Tjenesteudbyder.

Ved Applikationskode forstås et 4-cifret nummer, uden for den danske nummer-plan over fastnet- og mobilnumre, der starter med 1, hvortil en SMS eller MMS kan sendes.

Ved Digitale tjenester forstås tjenester, der leveres digitalt til telefonen eller andet digitalt medium f.eks. ringetoner, baggrundsbilleder, sms-afstemning.

Ved et Fortløbende Abonnement forstås et abonnement, som fortsætter uden ophør, og hvortil der ikke kræves genbestilling. En fortløbende Abonnementslignende Tjeneste fortsætter indtil Slutbrugeren aktivt selv fremsender anmodning om opsigelse til Tjenesteudbyderen. Slutbrugeren skal forud for bestilling udtrykkeligt gøres opmærksom på, at her er tale om en fortløbende Abonnementslignende Tjeneste.

Ved Indsamlinger forstås indsamlinger til religiøse samfund eller menigheder, fonde, foreninger, stiftelser og institutioner m.v., som har en politigodkendelse til at måtte foretage indsamlinger, eller som på anden vis er godkendt til at foretage indsamlinger i henhold til dansk lov.

Ved Lignende Tjenester forstås tjenester af samme karakter udbudt af samme tjenesteudbyder, på samme tekniske platform, og som markedsføres i samme medium.

Ved MMS forstås Multimedia Messaging Service i overensstemmelse med 3GPP Technical Specifications, som tillader en multimediebesked at blive sendt og/eller origineret på kompatibelt kommunikationsudstyr koblet til Mobiloperatørernes systemer.

Ved MMS-C (Multimedia Message Service – Centre, også kaldet MMS-R Multimedia Messaging Service Relay) forstås den funktion, som anvendes til at udveksle en MMS mellem Mobiloperatører

Ved MMS MO (Mobile Originated) forstås mobilorigineret MMS. En MMS afsendt fra en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr.

Ved MMS MT (Mobile Terminated) forstås mobiltermineret MMS. En MMS modtaget på en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr.

I det følgende anvendes “Mobilorigineret besked” og “Mobiltermineret besked” som fællesbetegnelse for henholdsvis mobilorigineret SMS og MMS samt mobiltermineret SMS og MMS.

Ved Mobiloperatør forstås en virksomhed med tilladelse til at etablere og drive en radioinfrastruktur til brug for mobilkommunikation i Danmark eller en Mobil Virtuel Netværks Operatør, der har indgået en MVNO-aftale med en af de forannævnte mobiloperatører.

Ved Mobilselskab forstås det selskab, med hvilket Slutbrugeren har et kundeforhold, og som varetager formidlingen af betaling over mobiltelefonregningen og/eller formidling af betaling gennem mobile pre-paidløsninger.

Ved Pligttekst forstås information, som en Tjenesteudbyder er forpligtet til at oplyse i forbindelse med sin markedsføring som følge af lovgivning, bindende retningslinjer fra offentlige myndigheder eller brancheaftaler.

Ved Rammeaftale forstås den til enhver tid gældende Rammeaftale for Mobile Indholds- og Betalingstjenester indgået mellem Parterne.

Ved Slutbruger forstås individuelle personer med en mobiltelefon og et abonnement hos en Mobiloperatør nævnt i afsnit 1.1. Slutbruger hæfter for sit forbrug af tjenester købt via en Applikationskode jævnfør de abonnementsvilkår, som gælder for Slutbrugerens aftale med Mobiloperatøren. Tilsvarende vil være gældende når et Slutbruger anvender et erhvervsabonnement.

Ved SMS-C forstås den funktion, som anvendes til at videresende samt opbevare-og-fremsende (“store-and-forwarding) en SMS mellem mobiloperatører.

Ved SMS MO (Mobile Originated) forstås mobilorigineret SMS. En SMS afsendt fra en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr.

Ved SMS MT (Mobile Terminated) forstås mobiltermineret SMS. En SMS modtaget på en mobiltelefon eller anden kompatibelt kommunikationsudstyr.

Ved TI forstås brancheforeningen Teleindustrien – www.teleindustrien.dk.

Ved Indholdstaksering forstås køb af varer og tjenester med tilhørende betalingsformidling, hvor formidling af betaling foretages direkte over mobiltelefonregningen/prepaid kontoen. Indholdstakseringer via Applikationskode, som sker i tilknytning til stregkoder (f.eks. 1D stregkoder og 2D QR-koder), Bluetooth, NFC, iBeacon, apps, e-mail, URL’s, tags, applikationssoftware og lignende teknologier er omfattet af Rammeaftalen.

Ved Tjenestetype forstås en overordnet kategorisering af en tjeneste. Eksempelvis kan nævnes: afstemning, billetkøb, konkurrence, Indsamling, automatkøb etc.

Ved Tjenesteudbyder forstås en udbyder af Indholdstakserede tjenester og varer.

Ved Udbudsbekendtgørelsen forstås Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester, BEK nr. 715 af 23/06/2011

Ved Varigt Medium forstås et medium, hvis indhold kan reproduceres inden for en relevant periode. Som varigt medium kan følgende anvendes: e-mail, brev eller SMS.

Ved Voksenindhold forstås indhold af erotisk, seksuelt og pornografisk karakter, der er uegnet for børn under 16 år.