Site Map

Options   

Indholdsfortegnelse

 • Om by: admin

  marts 27, 2009, 11:52

  Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester er indgået mellem følgende mobiloperatører: • TDC A/S • Telenor A/S • Telia Danmark •…

  • Kvartalsrapporter til Forbrugerombudsmanden by: cna

   februar 24, 2010, 10:27

       Som det fremgår af Rammeaftalen skal operatørerne  udarbejde en kvartalvis rapport til Forbrugerombudsmanden, hvori operatørerne…

  • Versioner af Rammeaftalen by: cna

   november 24, 2010, 10:32

   Nedenfor findes screen-dumps af Rammeaftalen for Mobile Indholds-  og Betalingstjenester: BEMÆRK: web-versionen har til enhver tid forrang for nedenståend…

 • Rammeaftalen by: admin

  april 16, 2009, 08:11

  Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingstjenester er indgået mellem følgende mobiloperatører: • TDC A/S • Telenor A/S • Telia Danmark •…

  • Generelt afsnit by: admin

   april 16, 2009, 08:25

   Rammeaftalen for mobile indholds- og betalingtjenester version 5.2 træder i kraft den 05.07.2011. Aftalen er inddelt i to afsnit med hhv. et generelt og…

   • 2. Definitioner by: admin

    april 21, 2009, 14:57

    Ved Abonnementslignende tjeneste forstås en tjeneste, som ikke leveres som en enkeltstående ydelse i umiddelbar forlængelse af købet. Ved applikationskod…

   • 1. Parter, Præambel og Afgrænsning by: admin

    oktober 7, 2009, 10:13

    1.1 Parter Denne aftale er indgået mellem følgende mobiloperatører: HI3G Denmark ApS TDC A/S Telenor A/S Telia Danmark i det følgende…

   • 3. Fortrydelsesret by: cna

    november 11, 2009, 10:43

    3.1 Forud for køb Forud for ethvert køb skal information om fortrydelsesret fremgå. Hvis slutbrugeren vælger at gøre brug af sin fortrydelsesret,…

   • 5. Kundeservice by: cna

    november 23, 2009, 13:25

    Kunden skal ved enhver henvendelse have god og relevant kundebetjening og må ikke henvises fra én part til en anden uden særlig grund. Henvisning fra…

   • 4. Tilsyn og sanktioner by: cna

    november 23, 2009, 14:00

    Parterne bag denne Rammeaftale forpligter sig til: 1) at have en aftale med en selvstændig enhed, som er uafhængig af operatørernes økonomiske interesser…

   • 11. Rådgivning by: cna

    november 24, 2009, 09:55

    I forbindelse med tjenesteudbyderens lancering/udbud af nye tjenester, herunder nye kombinationstjenester, som ikke er beskrevet i denne aftale, kan operatøren…

   • 10. Immaterielle rettigheder by: cna

    november 24, 2009, 13:37

    Tjenesteudbyderen er forpligtet til at sikre, at det nødvendige grundlag til beregning af ophavsretligt relaterede afgifter, herunder KODA-afgift, er til…

   • 8. Minimumsudbud af prispunkter by: cna

    november 24, 2009, 13:46

    Følgende prispunkter inklusive moms kan som minimum anvendes hos alle operatører: • 0,00 – 10,00 kr.: Alle intervaller à 0,50 kr. (0,00/0,50/1,00/…/1…

   • 6. Applikationskoder by: cna

    november 24, 2009, 13:55

    Den operatør, som har fået applikationskoden tildelt, kan indgå aftale med en tjenesteudbyder om brugsretten til den pågældende applikationskode i den…

   • 9. Tjenesteudbyderens misligholdelse by: cna

    november 24, 2009, 14:01

    Operatøren er berettiget til af egen drift eller efter henvendelse fra slutbrugere eller andre at afprøve en tillægstakseret tjeneste med henblik på at…

   • 7. Ansvar for tjenesternes indhold og markedsføring by: cna

    november 24, 2009, 14:10

    Ved markedsføring og salg af tillægstakserede tjenester og varer er tjenesteudbyderen ansvarlig for at overholde gældende lovgivning, herunder Markedsføring…

  • Operativt afsnit by: admin

   april 17, 2009, 13:48

   Ved udbud af en tjeneste skal tjenesteudbyderen overholde god indholds- og betalingsskik. Sager om brud på ovenstående regel afgøres i fællesskab i…

   • 12. Beløbsgrænser by: admin

    april 21, 2009, 12:40

    Efter dialog med Spillemyndigheden præciseres indholdet i punkt 12 i rammeaftalen vedrørende beløbsgrænserne for konkurrencer og spil mv. i henhold til…

   • 14. Informationskrav by: admin

    november 19, 2010, 12:43

    14.1 Hovedregler 14.1.1 Før købet: Informationskrav for alle tjenestetyper uanset markedsføringsmedium Teksten indeholdende informationskravene skal…

   • 16. Særlige tjenestetyper by: admin

    april 21, 2009, 13:00

    16.1 Abonnementslignende tjenester Nedenstående gælder for tillægstakserede tjenester, som forudsætter afsendelse eller modtagelse af en række…

   • 15. Indholdsregulering by: admin

    april 21, 2009, 12:51

    15.1 Indhold af tillægstakserede tjenester Udbudte tillægstakserede tjenester i serierne 12XX, 13XX, 14XX, 17XX, 18XX samt 19XX må ikke være uegnet for…

   • 17. Eksempler by: admin

    marts 23, 2010, 13:31

      Digitale engangsydelser: Tjenester  Oplysninger forud for   køb Oplysninger efter   købet Eksempel 1: Digitale engangsydelser…

   • 18. Voksenindhold by: admin

    marts 4, 2010, 11:37

    Denne vejledning om indhold og materiale af erotisk, seksuelt og pornografisk karakter er udtryk for hvorledes tjenesteudbyderne skal forstå de grænser, som…

   • 13. Taksering by: cna

    november 11, 2009, 13:48

    13.1 Ansvar for taksering af tjenesterne Tjenesteudbyderen er ansvarlig for at sikre, at der overføres korrekte takseringsdata til operatøren - …

   • 19. Genudsendelse af MSISDN by: cna

    november 15, 2010, 15:13

    Når et MSISDN overgår til en ny kunde, skal taksering af abonnementslignende tjenester og selve abonnementsforholdet hos den tidligere kunde forinden autom…

 • Kontakt by: admin

  april 17, 2009, 13:45

  Direkte til parterne: HI3G Denmark ApS: Anne Louise Vogensen Scandiagade 8, 2450 Kbh. SV E-mail : Anne.LouiseVogensen@3.dk  Mobil: +45 31 20 09…

 • Applikationskoder by: admin

  november 23, 2009, 11:18

  Generel information Selskaberne Telenor, TDC, Telia og 3 har aftalt et fælles regelsæt vedr. anvendelse af applikationskoder til mobile indholdstjenester,…

  • 1600-serien by: admin

   november 23, 2009, 13:27

   Kode Selskab Status             1600 TDC Mobil     1601 TDC Mobil   1602 TDC Mobil   1603 TDC Mobil   …

  • 1800-serien by: admin

   november 23, 2009, 13:39

   Kode Selskab Status 1800 Alle Fri  1801 Alle Fri  1802 Alle Fri  1803 Alle Fri  1804 Alle Fri  1805 Alle…

  • 1900-serien by: admin

   november 23, 2009, 13:43

   Kode Selskab Status 1900   Telenor Ibrugtaget 1901 Telenor Ibrugtaget 1902 Telenor Fri 1903 Telenor Ibrugtaget 1904…

  • 1200-serien by: cna

   november 23, 2009, 11:21

   Kode Selskab Status 1200 TDC Mobil Ibrugtaget 1201 TDC Mobil Ibrugtaget 1202 TDC Mobil Ibrugtaget 1203 TDC Mobil Reservere…

  • 1400-serien by: cna

   november 23, 2009, 11:39

   kode selskab status 1400 TDC Mobil   1401 TDC Mobil   1402 TDC Mobil   1403 TDC Mobil   1404 TDC Mobil   14…

 • English by: admin

  maj 5, 2009, 11:53

  Maximum amount changes by April 1st 2013 After a dialogue with the Danish Gaming Authority the content of paragraph 12 of the Framework Agreement regarding…

  • General Rules by: admin

   maj 5, 2009, 11:55

   Here you will find the general rules of the Danish Framework Agreement on Mobile Content and Payment Services

   • 4. Supervision and sanctions by: cna

    marts 30, 2010, 08:54

    Supervision and sanctions The Parties to this Framework Agreement undertake the following: 1) to have an agreement with a separate unit, which is…

   • 6. Application codes by: CTI

    marts 29, 2010, 14:10

    The operator to which the application code has been assigned may enter into an agreement with a content provider relating to the right to use the relevant…

   • 1. Parties, preamble and scope by: CTI

    marts 29, 2010, 13:14

    Parties, preamble and scope 1. Parties This Agreement has been entered into by the following mobile operators: HI3G Denmark ApS TDC A/S Telenor A/S…

   • 2. Definitions by: CTI

    marts 29, 2010, 13:21

    Adult content shall mean legal content going beyond the content provisions. Appeals shall mean appeals for religious communities or churches, funds,…

   • 3. Right of withdrawal (cooling-off period) by: CTI

    marts 29, 2010, 13:35

    Right of withdrawal (cooling-off period) 3.1. Prior to purchase Information about the right of withdrawal shall be provided prior to each purchase. If…

   • 5. Customer service by: CTI

    marts 29, 2010, 13:48

    The customer shall receive high-quality, relevant customer service for each enquiry and shall not be transferred from one party to another unless there is a…

   • 7. Responsibility for the content and advertising of services by: CTI

    marts 29, 2010, 14:17

    When advertising and selling premium services and products, the content provider is responsible for adhering to the applicable legislation, including the…

   • 8. Minimum offering of price points by: CTI

    marts 29, 2010, 14:20

    The following price points, including VAT, may be used as a minimum for all operators: • DKK 0.00 – 10.00: All intervals of DKK 0.50 (0.00/0.50/1.00/…/1…

   • 9. Breach by service provider by: CTI

    marts 29, 2010, 14:22

    The Operator is entitled, on its own initiative or following an approach by end users or others, to review a premium service in order to investigate whether…

   • 10. Intellectual property rights by: CTI

    marts 29, 2010, 14:24

    The content provider is required to ensure that the necessary basis for calculating copyright-related fees exists, including KODA fees, and is responsible for…

   • 11. Advice by: CTI

    marts 29, 2010, 14:25

    If the content provider is launching/offering new services, including new combination services not described in this Agreement, the Operator may in certain…

  • Operational Rules by: admin

   marts 17, 2010, 11:38

   The content provider shall follow good practice when offering content and payment services. Cases of violation of the above rule is jointly determined by…

   • 19. Transferring of MSISDN to a New Customer by: cna

    januar 7, 2011, 16:25

    Before a MSISDN is transferred to a new customer, any charging for a subscription-type services and any subscription related to the former customer must be…

   • 12. Maximum amounts by: CTI

    marts 29, 2010, 14:43

    After a dialogue with the Danish Gaming Authority the content of paragraph 12 of the Framework Agreement regarding maximum amount limits on contests and games…

   • 13. Charging by: CTI

    marts 30, 2010, 07:35

    13.1. Responsibility for charging for services The content provider shall be responsible for ensuring that the correct charging data is transferred to the…

   • 14. Information requirements by: CTI

    marts 30, 2010, 07:49

    14.1 General rules 14.1.1  Before the purchase: Information requirements for all service types regardless of the advertising medium The text containing…

   • 15. Content provisions by: CTI

    marts 30, 2010, 09:34

    15.1 Content of premium rated services Premium rated services offered in the series 12XX, 13XX, 14XX, 17XX, 18XX and 19XX shall not be unsuitable for…

   • 16. Special service types by: CTI

    marts 30, 2010, 09:42

    16.1 Subscription-type services The following applies to premium rated services requiring the sending or receiving of a number of premium messages,…

   • 18. Adult content by: CTI

    april 29, 2010, 09:39

    The code of practice sets out how service providers should interpret the limits the parties have agreed to impose in terms of the content/material that…

   • 17. Examples by: CTI

    januar 7, 2011, 17:04

      Services Information required prior to purchase Information required after purchase Example 1: One-off services such as ringtones,…

  • Request for collection for humanitarian reasons by: nho

   april 20, 2010, 10:15

   Request for collection for humanitarian reasons via SMS (English) - Word format Request for collection for humanitarian reasons via SMS  (English) - PDF…

 • Site Map by: admin

  november 30, 2009, 10:26

  No description found for this item.

 • Indholdsovertrædelser by: cna

  januar 13, 2011, 08:32

  No description found for this item.

 • Blanket til indsamlinger by: nho

  april 20, 2010, 10:09

  Anmodning om indsamling til humanitære formål via SMS  (dansk) -  Word-format Anmodning om indsamling til humanitære formål via SMS (dansk)  - …

 • HOME by: BBR

  februar 14, 2013, 15:00

  » Rammeaftale for Mobile Indholds- og Betalingstjenester » Rammeaftale for 90-nummertjenester #start{ width:…

 • Forside by: BBR

  februar 14, 2013, 15:14

  No description found for this item.


Print Friendly